dnes je 26.3.2023

Ověření kvality práce uchazeče a nového zaměstnance - přehled právních institutůGarance

8.12.2022, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jistě každý zaměstnavatel se již setkal se situací, že si nebyl kvalitami a vhodností určitého uchazeče, potažmo svého nového zaměstnance, zcela jistý a nechtěl s ním hned uzavřít plnohodnotný a standardní pracovní poměr bez zkušební doby, ale nejprve měl…

Kamerový systém na pracovišti zaměstnavateleGarance

10.6.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života a nikoho již nepřekvapí, že pracoviště zaměstnavatelů nezůstala výjimkou. Podobně jako i  při jiném způsobu monitorování zaměstnanců se při instalaci a užívání kamerových systémů střetávají zájmy…

Bezpapírová personalistika v praxiGarance

21.1.2022, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zejména od propuknutí epidemie covid-19 se zaměstnavatelé ve stále větší míře zajímají o možnost využívat při přípravě pracovněprávní dokumentace elektronické dokumenty, elektronické podpisy a se zaměstnanci elektronicky komunikovat. V obchodní sféře již dnes…

Fotografie zaměstnance a její využití ve firměGarance

18.6.2020, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu zaměstnance může představovat zpracování osobních údajů dle předpisů upravujících zpracování osobních údajů, nebo se naopak nemusí jednat o…

Legislativa týkající se GDPR v daňové a účetní praxiGarance

9.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (např. vedení osobního spisu zaměstnance, záznamy o úrazech v tzv. knize úrazů Podle § 105 zákoníku práce a v rozsahu dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o…

Užitečné odkazyGarance

9.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

PřílohyGarance

8.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventura současného stavuGarance

7.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahrnuje zmapování aktuální situace a prověření firemních procesů při činnostech, jako je nábor a přijetí zaměstnanců, obchodní a marketingové aktivity, oběh účetních dokladů ad. V této fázi lze doporučit věnovat se následujícím…

GDPR - zavedení do praxeGarance

7.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Univerzální řešení pro zavedení patřičné úrovně ochrany osobních údajů do praxe neexistuje, nicméně se pokusíme definovat ve stručnosti jakýsi návod, jak postupovat a na co nezapomenout. Jako prvotní podmínku je ovšem potřeba docílit stavu, kdy je procesům…

Závěr - GDPR v daňové a účetní praxiGarance

7.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme již uvedli, naším cílem nebylo podat právní rozbor jednotlivých ustanovení Nařízení GDPR, naopak jsme se citacím spíše snažili vyhnout. Pozornost byla zaměřena především na praktickou aplikaci v oblasti daní, mezd a účetnictví, za tím účelem jsme…

Zabezpečení IT zpracováníGarance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedomníváme se, že by díky nabytí účinnosti Nařízení GDPR bylo nutné radikálně posilovat hardware nebo měnit používaný software. Pokud budou důsledně aplikována standardní opatření, která jsou běžně k dispozici, bude úroveň zabezpečení dostatečnou i pro oblast…

Používání elektronické pošty (e-mailu)Garance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné se setkat s názorem, že zasílání osobních údajů prostřednictvím nezabezpečené (nešifrované) elektronické pošty je nadměrně rizikové a může být považováno za podcenění povinností odesílatele e-mailu. Obzvláště to platí v případě použití bezplatných…

GDPR a specifické případyGarance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poměrně detailně se Nařízení věnuje otázce předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Obecně se dá říci, že jsou vyžadovány dostatečné důvody pro takový krok a především záruky, že údaje budou náležitě ochráněny. Za tím účelem…

Použití cookiesGarance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako cookies (anglicky sušenky) jsou označovány malé soubory a do našich počítačů nebo mobilních telefonů si je ukládají servery webových stránek, které navštívíme. Zapisují se do nich informace o uživatelově preferencích, zvoleném nastavení apod., usnadňují a…

GDPR a ITGarance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj informačních technologií je fenoménem přelomu tisíciletí a nelze se mu vyhnout ani při ochraně osobních údajů. Koneckonců právě možnosti, které jsou s IT spojeny, jako shromažďování obrovských množství dat a jejich automatizované zpracování, jsou jedním…

Využívání cloudových řešeníGarance

6.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rychle se rozvíjející oblastí IT je nabídka služeb a programů servery, které jsou uživatelům dostupné v prostředí Internetu – tzv. cloud computing. Tímto způsobem jsou již běžně poskytována nejen datová úložiště, ale i kancelářské balíky nebo celé podnikové…

GDPR - obchodní činnosti a partneřiGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Početnou skupinou fyzických osob, jejíž osobní údaje procházejí zpracováním v evidencích, jsou zákazníci, dodavatelé, klienti, smluvní zástupci, reprezentanti, dealeři a další (dále jen „obchodní…

Specifika daňových poradců a účetníchGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se budeme věnovat některým specifickým otázkám při zpracování účetnictví, mezd a daní, se kterými se při naplňování Nařízení o ochraně osobních údajů lze v praxi…

Odpovědnost správceGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná většina povinností je kladena na správce osobních údajů. Pokud jste tedy v tomto postavení, musíte být připraveni doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízením. Tato povinnost není nijak přímo spojena s případným narušením bezpečnosti dat…

Přímý marketing - stávající obchodní partneřiGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jiná situace nastává v případě, kdy je obchodní sdělení adresováno již existujícímu obchodnímu partnerovi, jehož údaje jsou v evidenci zaneseny díky předchozímu nákupu výrobků nebo služeb. Přímý marketing je v takovém případě prováděn v souladu s Nařízením na…

Povinnost identifikace a kontrolyGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňoví poradci, auditoři i účetní jsou kromě jiných vyjmenováni mezi povinnými osobami v ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML…

Povinnost mlčenlivostiGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro některé správce či zpracovatele osobních údajů (advokáti, daňoví poradci, lékaři apod.) je národní legislativou uložena povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu své…

Zákonnost zpracování údajůGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastějšími důvody pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů, které současně vymezují jejich rozsah i dobu uložení, bude splnění právní povinnosti a plnění ze smlouvy, kromě toho ale přichází v úvahu i oprávněný zájem správce…

Marketing - noví obchodní partneřiGarance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Už úvodní kontakt s potencionálními obchodními partnery má z pohledu ochrany soukromí, a tedy i osobních údajů, své zákonitosti.

Správce nebo zpracovatel?Garance

5.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hranice mezi postavením správce a zpracovatele vůči subjektům údajů není ve všech případech zřetelná, a i z toho důvodu je této otázce věnováno jedno z vodítek Skupiny WP29. Stanovisko 1/2010, WP 169 z 16. února 2010, dostupné na:…

Zpracování mezd a personalistikyGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodem je nutno zdůraznit, že je to vždy zaměstnavatel jakožto správce, kdo zodpovídá za řádné zpracování osobních údajů zaměstnanců při evidenci mezd a vedení personální dokumentace. Této zodpovědnosti ho nezbavuje navázání vztahu s externím poskytovatelem…

GDPR a zaměstnanciGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není pochyb o tom, že zaměstnanci jsou skupinou, o které jsou shromažďovány a zpracovány velké objemy osobních údajů, včetně takových, které jsou řazeny do zvláštní kategorie. V tomto ohledu i samotné Nařízení v Recitálu 155 a článku 88 ponechává na úvaze…

Specifika agenturních zaměstnancůGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Považujeme za nutné popsat specifika zaměstnávání agenturních zaměstnanců, kdy agentury práce, jejichž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. a), b) i c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.1, jsou ve smyslu…

Zákonnost zpracováníGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé musí respektovat základní zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců, to znamená plnění informační povinnosti, dodržování zákonnosti zpracování, minimalizace údajů, účelové omezení a přiměřenost doby uložení. Pracovní skupina WP29 (nyní…

Nábor zaměstnancůGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranou osobních údajů je nutné se zabývat již v okamžiku, kdy se zaměstnavatel rozhodne přijmout nové zaměstnance a rozšířit zaměstnanecké struktury, tedy během oslovení uchazečů o zaměstnání a zahájení příslušného řízení. Náborový proces lze rozdělit do…

Kategorie údajů o zaměstnancíchGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Údaje o zaměstnancích, které zaměstnavatelé zpravidla zpracovávají, lze rozdělit do následujících kategorií:

Zásady zpracování osobních údajůGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo uvedeno, zpracování osobních údajů je možné, ale pouze při dodržování zásad, které Nařízení vyžaduje. Patří mezi ně především:

Monitorování zaměstnancůGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé využívají v praxi různé metody kontroly a sledování (monitorování) zaměstnanců při výkonu práce, nicméně jsou přitom omezeni zákoníkem práce i povinnostmi definovanými Nařízením. Do určité míry tak dochází k prolínání právní úpravy ochrany…

Práva zaměstnance jako subjektu údajůGarance

4.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně byla práva fyzických osob v postavení subjektů údajů popsána v kapitole  Zásady zpracování osobních údajů , v této části se zaměříme na některé otázky specifické pro pracovněprávní…

Souhrn Nařízení GDPRGarance

3.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jazyk, kterým je psána evropská legislativa, je poměrně těžce stravitelný, často jsou používány neurčité pojmy s různými možnostmi výkladu. Úvod Nařízení tvoří 177 bodů tzv. recitálu, v podstatě vysvětlení pojmů, smyslu, účelu atd., v České republice bychom…

TerminologieGarance

2.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším textu bude užívána terminologie Nařízení, uvádíme proto její stručné definice.

Účel a cíle NařízeníGarance

1.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem Nařízení je stanovit pravidla ochrany osobních údajů fyzických osob, a to všech, které se nacházejí na území EU, bez ohledu na bydliště nebo státní příslušnost. Respektovat tento cíl musí správci i zpracovatelé (bez ohledu na svou velikost) v celé Unii,…

Příklad - data na sociální sítiGarance

1.8.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem uživatelem Facebooku (dále také jen FB) cca šest let a jsem uživatelem poměrně pasivním, čas od času zveřejním nějakou zprávu nebo fotografii, výjimečně sdílím příspěvek někoho jiného, spíš sleduji přátele a několik specializovaných skupin. Nejčastěji…

Ochrana osobních údajů v ČRGarance

31.7.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skutečnost, že údaje, které lze přiřadit k nějaké žijící fyzické osobě, jsou předmětem ochrany a nelze s nimi libovolně nakládat, není v České republice (ani jinde) žádnou novinkou. Od roku 2000 máme specializovaný Úřad, zřízený na základě speciálního zákona…

Úvod GDPR v daňové a účetní praxiGarance

30.7.2018, JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Někdy začátkem roku 2017 jsem během jízdy autem poslouchal v rádiu jakýsi pořad, v němž se ředitelka mateřské školky pochlubila novým elektronickým systémem na vyzvedávání dětí a zabezpečení přístupu. Byl založen na databázi otisků prstu rodičů. Ti při…

Nahrávám...
Nahrávám...