dnes je 31.3.2023

Input:

Legislativa týkající se GDPR vdaňové a účetní praxi

9.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14
Legislativa týkající se GDPR v daňové a účetní praxi

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Vybrané předpisy pro oblast zaměstnanců

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (např. vedení osobního spisu zaměstnance, záznamy o úrazech v tzv. knize úrazů1);

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (vč. evidence zaměstnanců se zdravotním postižením);

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (např. úprava ohlašovací povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance, registrační povinnosti);

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;

 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (např. zajištění a provádění pracovně lékařských prohlídek pro zaměstnance);

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (ukládá povinnost ohlásit nástup zaměstnance, změnu jeho údajů);

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (vedení ELDP);

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (povinnost vést účetní záznamy);

 • Zákon č. 586/1992, o daních z příjmů (daňové povinnosti a zvýhodnění, slevy na dani, postupy zálohování daně a ročního zúčtování, prokazování).

Dále se pak na pracovněprávní vztahy uplatní i další předpisy, např.:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;

 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád);

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Citace z právních předpisů

Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Článek 88
Zpracování v souvislosti se zaměstnáním

1.Členské státy mohou právním předpisem nebo kolektivními smlouvami stanovit konkrétnější pravidla k zajištění ochrany práv a svobod ve vztahu ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, zejména za účelem náboru, plnění pracovní smlouvy včetně plnění povinností stanovených zákonem nebo kolektivními smlouvami, řízení, plánování a organizace práce, za účelem zajištění rovnosti a rozmanitosti na pracovišti, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ochrany majetku zaměstnavatele nebo majetku zákazníka, dále za účelem individuálního a kolektivního výkonu a požívání práv a výhod spojených se zaměstnáním a za účelem ukončení zaměstnaneckého poměru.

2.Tato pravidla zahrnují zvláštní a vhodná opatření zajišťující ochranu lidské důstojnosti, oprávněných zájmů a základních práv subjektů údajů, především pokud jde o transparentnost zpracování, předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost a systémy monitorování na pracovišti.

Článek 90
Povinnost mlčenlivosti

1.Je-li to nutné a přiměřené pro soulad práva na ochranu osobních údajů s povinností mlčenlivosti, mohou členské státy přijmout zvláštní pravidla, aby stanovily pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 1 písm. e) a f) ve vztahu ke správcům nebo zpracovatelům, jež podle práva Unie nebo členského státu anebo pravidel stanovených příslušnými orgány členských států podléhají povinnosti zachovávat služební tajemství nebo jiným rovnocenným povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla platí pouze ve vztahu k osobním údajům, které správce nebo zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti podléhající této povinnosti mlčenlivosti.

Zákoník práce
§ 316 ZP

(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách

Nahrávám...
Nahrávám...