dnes je 31.3.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla komunikace na sociálních sítích

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.26
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla komunikace na sociálních sítích

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla

komunikace na sociálních sítích

Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ..............

upravuje pravidla komunikace na sociálních sítích.

  1. Tímto vnitřním předpisem zaměstnavatel upravuje základní pravidla komunikace zaměstnanců na sociálních sítích. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se sociální sítí rozumí služba na internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity.

  2. Povinnosti uvedené v tomto předpisu se při komunikaci zaměstnanců na sociálních sítích vztahují na zaměstnance ve všech základních pracovněprávních vztazích podle § 3 ZP, tj. na zaměstnance v pracovním poměru a zaměstnance v právním vztahu založeném dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce.

  3. Zaměstnanci nesmějí v rozvržené pracovní době a při výkonu práce na pracovištích zaměstnavatele komunikovat na sociálních sítích, a to ani z vlastního zařízení. Zákaz komunikace se vztahuje i na zaměstnance konající práce na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.

  4. Zaměstnanci nesmějí pro komunikaci na sociálních sítích užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu zaměstnavatel přiměřeným způsobem kontroluje.

  5. V době přestávky na jídlo a oddech trávené na pracovišti zaměstnavatele není komunikace na sociálních sítích na vlastním zařízení nijak omezena.

  6. Po dobu přestávky na jídlo a oddech povoluje zaměstnavatel zaměstnancům pro komunikaci na sociální síti užití jeho výpočetní techniky a jeho telekomunikačního zařízení. Zaměstnanci jsou ale povinni při tomto užití dodržet bezpečnostní pravidla stanovená zaměstnavatelem pro užití těchto zařízení. Užití výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele platí pouze pro tyto sociální sítě:................. (uvést konkrétní sítě).

  7. Při komunikaci na sociálních sítích jsou povinni zaměstnanci dodržet povinnost upravenou § 301 písm. d) ZP nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Plnění této povinnosti se vztahuje i na mimopracovní dobu. Veřejnými projevy zaměstnance na sociálních sítích, které budou v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, porušuje zaměstnanec povinnosti plynoucí mu ze sjednaného pracovněprávního vztahu. Za porušování povinností se považuje zejména hanlivé a nepravdivé informace o zaměstnavateli nebo jeho zaměstnancích a uveřejnění skutečností, které jsou předmětem obchodního tajemství.

  8. Zaměstnanci, kteří komunikují na sociálních sítích v rámci plnění svých pracovních úkolů, jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla stanovená zaměstnavatelem pro užití technologických zařízení.

  9. Profil zaměstnavatele na sociálních sítích spravuje ........ (např. odbor public relations). Za správnost uveřejňovaných příspěvků, včasnost reakce a aktuálnost odpovídá ......... (např. vedoucí odboru PR). Na profil zaměstnavatele mohou přispívat ......... (např. vedoucí odborů nebo některých odborů), příspěvek však musí být předem schválen vedoucím odboru PR.

  10. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě .......... (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ............................


...................................................
razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Komunikaci zaměstnanců na sociálních sítích je potřeba vnímat z několika pohledů. Jednak ve vztahu k pracovní době, v níž má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat práci, a ve vztahu k mimopracovní době. Dalším vymezením je, z jakého zařízení zaměstnanec komunikuje, zda z vlastního zařízení nebo ze zařízení zaměstnavatele. Zvláštní skupinou jsou případy, kdy komunikace na sociální síti patří mezi pracovní povinnosti zaměstnance.


Zaměstnanec je povinen po celou dobu trvání pracovního poměru konat podle pokynů zaměstnavatele v rozvržené týdenní pracovní době osobně práce podle pracovní smlouvy a dodržovat ostatní povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Tuto základní povinnost upravuje § 38 odst. 1 písm. b) ZP. Dále je zaměstnanec podle § 301 písm. b) ZP povinen využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly. Konat práci pro zaměstnavatele zaměstnanec nemusí v době, na kterou nemá rozvrženu pracovní dobu a také po dobu čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout v rozsahu minimálně 30 minut nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce podle § 88 ZP (u mladistvých zaměstnanců po 4,5 hod. nepřetržité práce). Přestávka na jídlo a oddech v kontextu judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu znamená, že zaměstnanec není v jejím průběhu povinen konat práci a dodržovat další povinnosti vyplývající z pracovního poměru (vyjma bezpečnostních předpisů, pokud se zdržuje na pracovišti). Proto v době přestávky na jídlo a oddech může odpočívat podle svého uvážení, může proto z vlastního zařízení bez jakéhokoliv omezení komunikovat i na sociálních sítích. Zaměstnavatel v době přestávky v práci tuto komunikaci z vlastního zařízení zaměstnancům zakázat ani jiným způsobem omezit, např. pouze pro některé sociální sítě, nemůže.

V pracovní době zaměstnanec nemůže komunikovat na sociálních sítích, a to ani na vlastním zařízení, a to proto, že je povinen konat výhradně práce podle pracovní smlouvy. Podle § 316 odst. 1 ZP zaměstnanci nesmí bez souhlasu zaměstnavatele používat pro svou osobní potřebu výrobní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky, ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu je

Nahrávám...
Nahrávám...