dnes je 31.3.2023

Input:

Vzor - Záznam o činnostech zpracování mezd - správce údajů

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.3
Vzor – Záznam o činnostech zpracování mezd – správce údajů

JUDr. Tereza Drábková, Dr. Milan Vodička

Záznam o činnostech zpracování – MZDY A PERSONALISTIKA
dle čl. 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správce: XXXXX s. r. o., IČO, adresaZástupce správce: p. Milan Vodička
I. Účely zpracování
ZAJIŠTĚNÍ AGEND MEZD A PERSONALISTIKY
Čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, zejména:Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům.Zahrnuje všechny údaje v rozsahu mzdových listů, evidence pro účely sociálního a zdravotního pojištění, pro potřeby Úřadu práce a dalších orgánů veřejné moci.Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, zejména:Všechny údaje pro evidenci docházky, absencí a jejich důvodů, zpracování mezd a jejich výplatu, poskytování cestovních náhrad apod.Čl. 6 odst. 1 písm. e) – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, např.:Osvědčení o způsobilosti k výkonu práce, plnění hygienických a bezpečnostních požadavků, v případě zdůvodnitelného zájmu ověření bezúhonnosti apod.
OSLOVENÍ, HODNOCENÍ A VÝBĚR Z UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti) a další údaje obsažené v životopise či požadované pro konkrétní pozici.
II. Kategorie subjektů údajů
a) Zaměstnanci kmenoví, agenturní, členové statutárních orgánů nebo společníci vykonávající činnost pro korporaci.b) Rodinní příslušníci výše uvedených osob a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti v případě ochrany právních nároků subjektů údajů (daňové zvýhodnění, slevy na dani apod.). c) Uchazeči o zaměstnání.
III. Zpracovávané kategorie osobních údajů
Nahrávám...
Nahrávám...